Month: May 2017

Read more

Trong tình yêu cần sự tha thứ, tha thứ để quay lại, hoặc tha thứ để rồi… ra đi. Tha […]

Read more

Link: https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1714 The parks in the City of Logic are always a grid of N ×N squares (2 ≤ N ≤ […]

Read more

https://drive.google.com/file/d/0B0PQXRyV7ZBrQms4WV9tUXN0MTQ/view?usp=sharing  


  • alway5dotcom