Cơn say nào rồi cũng sẽ qua

Nhiều người thường xem rượu là thứ để giải sầu với suy nghĩ rằng nó sẽ giúp quên đi mọi thứ ở hiện tại.
Nhưng rồi sau cơn say, họ vẫn phải đối diện với sự thật, đối diện với những gì mà họ đang muốn né tránh.

How to remove ads on non-premium Spotify account? (Mac OS)

Notes: This trick still working fine on Mac OS X 10.13 (HighSierra)

  1. Open Terminal and run this following command:
  2. You may be asked to type your password at this step. Just enter your password!
  3. Using arrow keys to move the cursor to the end of the host file from Terminal, then paste this following lines:
  4. Save the modified host file by pressing Control + O (letter, not number). Press Enter to save.
  5. Done! Open Spotify and see the result!